اخرین محصولات ثبت شده

پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی پایه هشتم

پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی پایه هشتم با معنی درس، حل تمرینات، توضیح نکات گرامری

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس یک زبان انگلیسی پایه هشتم

پاورپوینت درس یک زبان انگلیسی پایه هشتم، حل تمرینات، توضیح کامل نکات گرامری

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس هشتم زبان انگلیسی پایه هفتم

پاورپوینت درس هشتم زبان انگلیسی پایه هفتم با معنی درس، حل تمرینات، توضیح نکات گرامری

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل دوم علوم و فنون ادبی دوازدهم

پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل دوم علوم و فنون ادبی دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس هفتم زبان انگلیسی پایه هفتم

پاورپوینت درس هفتم زبان انگلیسی پایه هفتم با معنی درس، حل تمرینات، توضیح نکات گرامری

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت لف و نشر، تضاد و متناقض نما درس ششم علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم

پاورپوینت لف و نشر، تضاد و متناقض نما درس ششم علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه هفتم

پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه هفتم با معنی درس، حل تمرینات، توضیح نکات گرامری

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اختیارات شاعری 1 زبانی درس پنجم علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم

پاورپوینت اختیارات شاعری 1 زبانی درس پنجم علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی پایه هفتم

پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی پایه هفتم، معنی درس، حل تمرینات، توضیح کامل نکات گرامری

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سبک شناسی قرن های دوازدهم و سیزدهم علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم

پاورپوینت سبک شناسی قرن های دوازدهم و سیزدهم علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل 1 علوم و فنون ادبی 3 دوازدهم

پاورپوینت کامل فصل 1 علوم و فنون ادبی 3 دوازدهم

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل اول علوم و فنون ادبی 3 دوازدهم

پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل اول علوم و فنون ادبی 3 دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل