اخرین محصولات ثبت شده

درس 16 نگارش پنجم

درس 16 نگارش پنجم

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نوشته را ويرايش كنيم درس 8 نگارش نهم

پاورپوینت نوشته را ويرايش كنيم درس 8 نگارش نهم

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت وسعت و عمق نوشته را بيشتر كنيم درس 7 نگارش نهم

پاورپوینت وسعت و عمق نوشته را بيشتر كنيم درس 7 نگارش نهم

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت قالبی برای نوشتن برگزينيم درس 6 نگارش نهم

پاورپوینت قالبی برای نوشتن برگزينيم درس 6 نگارش نهم

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نوشته را خوش آغاز كنيم زيبا به پايان ببريم و نيكو نام گذاری كنيم درس 5 نگارش نهم

پاورپوینت نوشته را خوش آغاز كنيم زيبا به پايان ببريم و نيكو نام گذاری كنيم درس 5 نگارش نهم

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فضا و رنگ نوشته را تغيير دهيم درس 4 نگارش نهم

پاورپوینت فضا و رنگ نوشته را تغيير دهيم درس 4 نگارش نهم

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نوع زبان نوشته را انتخاب كنيم درس 3 نگارش نهم

پاورپوینت نوع زبان نوشته را انتخاب كنيم درس 3 نگارش نهم

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت واژه ها را بشناسيم گزينش كنيم و به كار بگيريم درس 2 نگارش نهم

پاورپوینت واژه ها را بشناسيم گزينش كنيم و به كار بگيريم درس 2 نگارش نهم

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت با ذهنی نظام مند و پرورده بنویسیم درس 1 نگارش نهم

پاورپوینت با ذهنی نظام مند و پرورده بنویسیم درس 1 نگارش نهم

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نوشته ذهنی 3 ناسازی معنایی یا تضاد مفاهیم درس 7 نگارش دهم

پاورپوینت نوشته ذهنی 3 ناسازی معنایی یا تضاد مفاهیم درس 7 نگارش دهم

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نوشته ذهنی 2 سنجش و مقایسه درس 6 نگارش دهم

پاورپوینت نوشته ذهنی 2 سنجش و مقایسه درس 6 نگارش دهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نوشته های داستان گونه درس 8 نگارش دهم

پاورپوینت نوشته های داستان گونه درس 8 نگارش دهم

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل